Оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» – заступника голови Білозерської районної державної адміністрації Херсонської області

29.11.2016 13:44:38

Білозерська районна державна адміністрація (вул. Свободи, 87, смт. Білозерка, Білозерський район, Херсонська область, тел. (05547) 33-6-29, 33-6-89) оголошує конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б»:

заступника голови Білозерської районної державної адміністрації Херсонської області

 

Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії “Б” – заступника голови Білозерської районної державної адміністрації Херсонської області

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ
Посадові обов’язки

 

            1. Відповідає за реалізацію державної і регіональної політики в сфері агропромислового комплексу, переробної промисловості, використання природних ресурсів, промислового виробництва, будівництва, транспорту та зв’язку, паливно-енергетичного комплексу, експлуатації шляхів, житлово-комунального господарства, організовує роботу з розробки і реалізації програм містобудування, житлового будівництва, вирішення питань цивільного захисту населення і територій.

2. Здійснює державну політику в паливно-енергетичному комплексі з питань енергозбереження та розрахунків за природний газ, електричну енергію та інші енергоносії. Забезпечує розроблення пропозицій щодо розвитку та реформування енергоринку.

3. Організовує розробку та виконання програм розвитку і функціонування промислового та агропромислового комплексу району, соціального розвитку села,  ринкової економіки, забезпечує впровадження ресурсозберігаючих технологій виробництва, підвищення конкурентоспроможності промислової продукції, надає пропозиції до програми приватизації державного майна та вдосконалення структури управління ним.

4. Сприяє розвитку науки і техніки, реалізації регіональних науково-технічних програм, впровадженню нових екологічно безпечних технологій, підвищенню технологічного рівня виробництва та якості продукції; забезпечує охорону прав винахідників і раціоналізаторів.

5. Контролює роботу з питань будівництва газопроводів підприємствами і організаціями незалежно від підпорядкування і форми власності.

6. Вносить пропозиції щодо розвитку експортного потенціалу промисловості району, стимулювання виробництва імпортозамінної продукції.

7. Забезпечує реалізацію заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати та її своєчасної виплати підприємствами в сфері транспорту, зв’язку, промисловості, будівництва, паливно-енергетичного комплексу,  житлово-комунального господарства та агропромислового комплексу району.

8. Вносить пропозиції щодо регулювання цін та тарифів за виконання робіт і надання житлово-комунальних послуг підприємствами, здійснює контроль за їх додержанням.

9. Координує діяльність по забезпеченню населення послугами підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства незалежно від форм власності, розв’язанню проблем щодо розрахунків за надані послуги.

10. Контролює видачу відповідно до законодавства забудовникам архітектурно-планувальних завдань та технічних умов на проектування, будівництво, реконструкцію будинків, споруд, благоустрій територій та надання дозволу на проведення цих робіт.

11. Координує питання сталої роботи об’єктів життєзабезпечення, запобігання та оперативного реагування на надзвичайні ситуації.

12. Забезпечує організацію обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями зв’язку, а також транспортними підприємствами незалежно від форм власності.

13. Залучає в порядку, встановленому законом, підприємства, установи та організації, які не належать до комунальної власності, до участі в обслуговуванні населення району, координує цю роботу.

14. Погоджує маршрути і графіки руху пасажирського транспорту незалежно від форм власності.

15. Організовує роботу з розроблення та реалізації програм, перспективних планів і прогнозів запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій.

16. Визначає у разі стихійного лиха, катастроф, епідемій, пожеж, інших надзвичайних подій зони надзвичайної ситуації, здійснює передбачені законодавством заходи, пов’язані з підтриманням у них громадського порядку, врятуванням життя людей, захистом їх здоров’я і прав, збереженням матеріальних цінностей.

17. Вносить пропозиції та організовує виконання розпоряджень голови районної державної адміністрації щодо створення, реорганізації та ліквідації підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації.

18. Координує роботу щодо матеріально-технічного і сервісного забезпечення сільських товаровиробників, впровадження в сільськогосподарське виробництво досягнень науки і передових технологій, укладення угод на забезпечення сировиною підприємств переробної промисловості.

19. Забезпечує і контролює реалізацію місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами аграрної, земельної реформ, перебудови виробничих відносин на селі, виконання програм продовольчого забезпечення населення.

20. Спрямовує діяльність районних установ та організацій агропромислового комплексу на розвиток всебічних зв’язків товаровиробників сільськогосподарської продукції з переробними, обслуговуючими й іншими підприємствами.

21. Забезпечує виконання державного та регіонального замовлення на сільськогосподарську продукцію, сприяє формуванню на території району прозорої та конкурентної ринкової інфраструктури щодо матеріально-технічного забезпечення та ринків збуту продукції агропромислового комплексу.

22. Сприяє організації і розвитку селянських (фермерських) господарств, малого бізнесу в системі агропромислового комплексу та переробної промисловості.

23. Забезпечує реалізацію в районі заходів щодо:

– розвитку селекційно-племінної роботи, ведення насінництва, захисту рослин від хвороб та шкідників;

– розвитку зрошувального землеробства, збереження меліоративних систем;

– здійснення контролю за якістю сільськогосподарської продукції;

– оновлення парку сільськогосподарської техніки та розширення мережі сервісного обслуговування сільгосптоваровиробників;

– збереження і відтворення рибних ресурсів;

– залучення науково-дослідних закладів у сільськогосподарське виробництво;

– передачі до комунальної власності закладів соціально-культурного призначення на селі, розвитку та функціонування сільського  комунального господарства.

– здійснення державного архітектурно-будівельного контролю за дотриманням законодавства під час проектування, будівництва та експлуатації житлового фонду та об’єктів соціально-культурного призначення;

– підготовки житлового-комунального господарства до роботи в осінньо- зимовий період;

– економного використання енергоресурсів, впровадження енергозберігаючих технологій;

– розвитку житлового будівництва на селі та молодіжного житлового будівництва.

24. Готує пропозиції для подання районній раді і здійснює заходи щодо реалізації її рішень з приватизації земель та їх вилучення для державних потреб, регіональних екологічних програм, готує звіти про їх виконання, вносить до відповідних органів пропозиції щодо державних екологічних програм.

25. Координує діяльність землевпорядних органів, сприяє вирішенню земельних спорів у випадках, передбачених законодавством.

26. Відповідає за встановлення та зміну меж населених пунктів, вирішує питання адміністративно-територіального устрою в частині земельних відносин.

27. Організовує роботу та здійснює необхідні заходи щодо ліквідації епідемій, епізоотій, інших надзвичайних ситуацій, забезпечує інформування про них населення, залучення в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та громадян.

28. Здійснює контроль за використанням коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, пов’язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок.

29. Готує відповідно до законодавства акти щодо визначення режиму використання території рекреаційних зон.

30. Розробляє та забезпечує виконання затверджених в установленому законом порядку програм раціонального використання земель, лісів, підвищення родючості ґрунтів, збереження рослинного і тваринного світу.

31. Вживає заходів по відшкодуванню шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону довкілля, громадянами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності.

32. Вносить пропозиції відповідним органам місцевого самоврядування щодо організації територій об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.

33. Інформує населення про екологічно небезпечні аварії та ситуації, стан довкілля, а також заходи. що вживаються до його поліпшення.

34. Вносить пропозиції в установленому законом порядку про зупинення діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності у разі порушення ними законодавства про охорону довкілля та санітарних правил.

35. Забезпечує дотримання правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зони санітарної охорони джерел постачання: обмежує або забороняє використання підприємствами питної води у промислових цілях.

36. Погоджує з районною радою у випадках, передбачених законом, питання щодо розподілу коштів за скиди та викиди забруднюючих речовин і розміщення відходів, які надходять до фонду охорони навколишнього природного середовища.

37. Забезпечує виконання повноважень районної державної адміністрації у сфері екології та використання природних ресурсів, видобування корисних копалин.

38. Організовує здійснення державного контролю на території району за:

– додержанням правил транспортного, комунального обслуговування;

– якістю надання послуг населенню підприємствами незалежно від форм власності;

– збереженням житлового фонду;

– використанням та охороною земель, лісів, надр, води, атмосферного повітря, рослинного і тваринного світу та інших природних ресурсів;

– охороною праці;

– додержанням правил технічної експлуатації транспорту та дорожнього руху;

– додержанням санітарних і ветеринарних правил, збиранням, утилізацією і захороненням промислових, побутових та інших відходів, додержанням правил благоустрою.

39. Спрямовує і контролює роботу структурних підрозділів районної державної адміністрації, зокрема:

– відділу містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства, будівництва та надзвичайних ситуацій;

– управління агропромислового розвитку.

40. За дорученням голови районної державної адміністрації забезпечує координацію діяльності та сприяє у виконанні покладених завдань:

– Білозерській дільниці ПАТ «Херсонрегіонгаз»;

– філії «Білозерський райавтодор» ДП «Херсоноблавтодор»;

відділу Держгеокадастру у Білозерському районі;

-управлінню Держпродспоживслужби в Білозерському районі;

– районному відділу УМНС України в Херсонській області;

41. Забезпечує взаємодію з:

–  Білозерською СЛД №1 ПАТ «Укртелеком»;

–  асоціацією фермерів в районі.

42. У межах своїх повноважень координує діяльність інших підприємств, організацій, установ, фондів, товариств, пов’язаних з діяльністю промисловості, транспорту та зв’язку, будівництва, агропромислового комплексу району та охороною природи, з функціонуванням паливно-енергетичного комплексу, газопровідних мереж, експлуатації шляхів району, інших підприємств, організацій, установ, товариств у сфері житлово-комунального господарства, містобудування.

43. Розглядає звернення громадян, проводить їх особистий прийом у порядку визначеному законом.

44. Координує роботу громадських організацій та фондів, які займаються питаннями, віднесеними до його компетенції.

45. Очолює комісії, ради, згідно з окремим переліком.

46. Забезпечує виконання державних завдань і функцій, пов’язаних з державною таємницею та мобілізаційною підготовкою. Несе відповідальність, згідно з чинним законодавством, за порушення вимог Закону України «Про державну таємницю», інших нормативно-правових актів з питань охорони державної таємниці.

47. Розглядає запити на інформацію, розпорядником якої є районна державна адміністрація, з питань, що належать до його компетенції, у відповідності із Законом України «Про доступ до публічної інформації».

48. Виконує інші доручення голови районної державної адміністрації.

Умови оплати праці відповідно до Закону України “Про державну службу” № 889-VIII та постанови Кабінету Міністрів України від 06 квітня 2016 року № 292 “Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році”
Інформація

про строковість

чи безстроковість призначення на посаду

безстроково
Перелік документів, необхідних для участі

у конкурсі, та строк

їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій повідомляється, що до неї не застосовуються заборони, визначені  частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки,

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнена особова картка встановленого зразка (П-2ДС),

6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік.

Строк подання документів: 20 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства України з питань державної служби.

Дата, час і місце проведення конкурсу 23 грудня 2016 року о 10.00 в приміщенні Херсонської обласної державної адміністрації за адресою: площа Свободи, 1, м.Херсон, 73000.
Прізвище, імя, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи,    яка надає додаткову інформацію

з питань проведення конкурсу

головний спеціаліст відділу організаційної роботи та з питань управління персоналом апарату районної державної адміністрації Фрізюк Олена Вікторівна моб. 0500631104, електронна пошта kadr@bilozerka-rda.gov.ua

 

 

Вимоги до професійної компетентності

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
1 Освіта вища освіта за освітнім рівнем  магістра
2 Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби категорій “Б” чи “В” або досвід роботи в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності не менше одного року
3 Володіння державною мовою вільно
СПЕЦІАЛЬНІ ВИМОГИ
1 Освіта вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра
2 Знання законодавства 1) Конституція України;

2) Закон України “Про державну службу”;

3) Закон України “Про запобігання корупції”;

4) Закон України “Про місцеві державні адміністрації”;

5) Закон України “Про очищення влади”;

6) Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”;

7) Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

8) Закон України «Про основи містобудування»;

9). Закон України «Про архітектурну діяльність»;

10). Закон України «Про землеустрій»;

11). Земельний кодекс України;

12). Указ Міністерства аграрної політики та продовольства України;

13). Положення про Міністерства аграрної політики та продовольства України.

3 Професійні чи технічні знання 1) Знання законодавства з питань промислової політики, паливно-енергетичного комплексу, будівництва, транспорту, зв’язку, житлово-комунального господарства, надзвичайних ситуацій, агропромислової політики, екології та використання природних ресурсів та його реалізація в гуманітарно-соціальній сфері району;

2) ) Знання Закону України «Про державну таємницю»;

3) Знання нормативно-правових актів щодо діяльності районної державної адміністрації;

4) Основи адміністративної роботи в системі державних органів виконавчої влади;

5) Знання повноважень місцевих органів виконавчої влади з питань проведення виборів;

6) Спроможність забезпечити взаємодію та співпрацю з підприємствами, організаціями, установами, фондами, товариствами, пов’язаних з діяльністю промисловості, транспорту та зв’язку, будівництва, агропромислового комплексу району та охороною природи, з функціонуванням паливно-енергетичного комплексу, газопровідних мереж, експлуатації шляхів району, інших підприємств, організацій, установ, товариств у сфері житлово-комунального господарства, містобудування;

7) Правила ділового етикету та ділової мови.

4 Спеціальний досвід роботи досвід роботи на керівних посадах, необхідний для виконання посадових обов’язків
5 Знання сучасних інформаційних технологій володіння компютером – рівень досвідченого користувача;

навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

6 Особистісні якості аналітичні здібності;

дисципліна і систематичність;

інноваційність і креативність;

самоорганізація і орієнтація на розвиток;

дипломатичність та гнучкість;

незалежність та ініціативність;

вміння працювати в стресових ситуаціях;

вміння ефективної комунікації та публічних виступів

Корисні посилання