УМОВИ проведення конкурсу посада: начальник відділу фінансового, організаційного забезпечення та інвестицій – головний бухгалтер управління капітального будівництва ХОДА (категорія Б)

06.12.2016 16:40:18

Наказ про оголошення конкурсу 

Загальні умови
Посадові обов’язки Завдання, обов’язки та повноваження:

1. Здійснює керівництво діяльністю бухгалтерської служби, забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов’язків між її працівниками з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку, очолює та контролює їх роботу.

2. Забезпечує виконання покладених на підрозділ завдань щодо організації бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності у визначеній сфері управління і контролює дотримання правил його ведення.

3. Забезпечує дотримання в управлінні встановлених єдиних методологічних основ бухгалтерського обліку та звітності.

4. Керує розробкою та впровадженням заходів щодо дотримання державної та фінансової дисципліни.

5. Забезпечує контроль і відображення на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій, надання оперативної інформації, складання та подання зведеної бухгалтерської звітності встановленим органам у відповідні терміни, а також:

– здійснює контроль за законністю, своєчасністю та правильністю оформлення документів;

– правильністю нарахування та перерахування податків до Державного і місцевого бюджету та інших платежів;

– дотримання встановлених правил проведення інвентаризації грошових товарно-матеріальних цінностей, основних фондів;

– розрахунків і платіжних зобов’язань; стягненням у встановлений термін дебіторської та сплаченням кредиторської заборгованості;

– відповідністю взятих бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі) та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов’язанням та бюджетним асигнуванням;

– оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

– усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

– забезпечує повний облік надходження грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, а також своєчасне відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов’язаних з їх рухом;

– забезпечує виконання кошторису видатків на утримання апарату управління, складання балансу управління;

– визначає джерела погашення кредиторської заборгованості.

6. Здійснює контроль за використанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам, дотриманням штатної, фінансової та касової дисципліни.

7. Готує проекти штатного розпису, кошторисів адміністративно-господарських та інших витрат та після погодження з начальником управління подає їх на затвердження голові обласної державної адміністрації після попередньої експертизи в Департаменті фінансів обласної державної адміністрації, організовує їх фінансування, розроблює поточні плани витрат на утримання апарату управління.

8. Погоджує проекти договорів (контрактів), у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна;

9. Контролює передачу на баланс експлуатуючим організаціям фактичних видатків на будівництво об’єктів, що були введені в експлуатацію.

Перевіряє подані до сплати документи підрядних, постачальних, проектних та інших організацій щодо виконання робіт, постачання продукції та надання послуг.

10. Підписує звітність та документи, які є підставою для:  перерахування податків і зборів (обов’язкових платежів); проведення розрахунків відповідно до укладених договорів; приймання і видачі грошових коштів; оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна; проведення інших господарських операцій;

11. Забезпечує своєчасні розрахунки з підрядниками та іншими організаціями за виконані роботи та надані послуги:

– здійснює контроль за проведенням розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг.

– здійснює контроль за додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти; дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна Управління; оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

12. Проводить економічний аналіз господарсько-фінансової діяльності за даними бухгалтерського обліку звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, усунення непродуктивних затрат.

13. Інформує начальника управління про наслідки перевірок і вжиті заходи щодо усунення виявлених порушень і недоліків.

14. Вживає заходи щодо уникнення незаконного витрачання грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового і господарського законодавства.

15. Організовує облік товарно-матеріальних цінностей, зберігання первинних документів, облікових реєстрів бухгалтерської звітності та  своєчасне подання їх до архіву.

16. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку, протипожежного захисту.

17. Організовує підвищення кваліфікації керівників та фахівців бухгалтерської служби.

18. Виконує інші доручення начальника управління, що належать до його компетенції.

19. Вносить пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу фінансового, організаційного забезпечення та інвестицій, впроваджує нові форми і методи організації праці.

20. Здійснює ведення Книги-головної.

21. Розглядає та вносить пропозиції начальнику управління щодо:

– визначення оптимальної структури відділу фінансового, організаційного забезпечення та інвестицій управління та чисельності його працівників;

– призначення на посаду та звільнення з посади працівників відділу;

– організації навчання працівників відділу з метою підвищення їх професійно-кваліфікаційного рівня;

– притягнення до відповідальності працівників відділу за результатами контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

– вибору та впровадження уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності з урахуванням особливостей діяльності Управління;

– створення умов для належного збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів;

– забезпечення працівників відділу нормативно-правовими актами, довідковими та інформаційними матеріалами щодо ведення бухгалтерського обліку, складення звітності, тендерних закупівель тощо;

– удосконалення порядку здійснення поточного контролю.

2.22 Керує працівниками відділу.

2.23 Забезпечує ведення бухгалтерського обліку з дотриманням єдиних методологічних засад, встановлених законодавством про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні з урахуванням особливостей діяльності установи, технології оброблення облікових даних, вимог законодавства про захист персональних даних.

2.24 Забезпечує реалізацію організаційних та технічних заходів щодо захисту персональних даних у складових базах персональних даних установи, які фактично розміщені в бухгалтерії (інформаційні довідники ПЗ «Парус-заробітна плата», інші паперові та електронні носії, що містять персональні дані фізичних осіб.

2.25 Контролює дотримання працівниками бухгалтерії законодавства у сфері захисту персональних даних, у т.ч. щодо нерозголошення персональних даних фізичних осіб, що стали відомі під час виконання посадових обов’язків, своєчасне отримання згоди фізичних осіб на обробку їх персональних даних, повідомлення фізичних осіб про мету обробки їх персональних даних.

 

Умови оплати праці Відповідно до ЗУ «Про державну службу»              № 889-VIII та постанови КМУ від 06.04.2016 № 292 «Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році»
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання Відповідно до статті 25 Закону України від 10.12.2015 № 889-VІІІ «Про державну службу» та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246, особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає до конкурсної комісії такі документи:

1. Копію паспорта громадянина України.

2. Письмову заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмову заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копії (копії) документів (документів) про освіту.

5. Заповнену особову картку державного службовця встановленого зразка;

6. Декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік.

Прийом документів здійснюється                   до 20 грудня 2016 року включно з понеділка по четвер з 8.00 до 17.00, в п’ятницю  – з 8.00 до 15.45 за адресою:

73000, м. Херсон, просп.Ушакова, 47, каб. 427

 

Дата, час і місце проведення конкурсу

 

26 грудня 2016 року о 1000

м. Херсон, просп. Ушакова,47

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Шапошник Катерина Григорівна

42-02-64

up-kapbud@khoda.gov.ua

 

 

Вимоги до професійної компетентності
Загальні вимоги
1 Освіта Ступінь вищої освіти не нижче магістра
2 Стаж роботи (тривалість у роках, у тому числі на посадах певної категорії) досвід роботи на посадах державної служби категорій “Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
3 Володіння державною мовою вільне
Спеціальні вимоги
1 Освіта вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра
2 Знання законодавства 1) Конституція України;

2) Закон України «Про державну службу»;

3) Закон України «Про запобігання корупції»;

4) Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

5) Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

6) Закон України «Про очищення влади»;

7) Закон України «Про звернення громадян»;

8) Закон України «Про публічні закупівлі»;

9) Бюджетний Кодекс України;

10) Кодекс законів про працю України;

11) Податковий кодекс України;

12) Цивільний кодекс України;

13) Господарський кодекс України;

14) Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

3 Професійні чи технічні знання знання законів, інших актів законодавства з питань регулювання господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку бюджетних установ, у тому числі нормативно-правові акти Національного банку, нормативно-правові акти Мінфіну щодо порядку ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, порядок оформлення операцій і організації документообігу за розділами обліку, форми та проведення розрахунків, порядок приймання, передачі товарно-матеріальних та інших цінностей, зберігання і витрачання коштів, правила проведення та оформлення результатів інвентаризації активів і зобов’язань
4 Спеціальний досвід роботи
5 Знання сучасних інформаційних технологій Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel). Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет
6 Особистісні якості 1) відповідальність;

2) аналітичні здібності;

3) уважність до деталей;

4) наполегливість;

5) креативність та ініціативність;

6) орієнтація на саморозвиток;

7) дипломатичність та гнучкість;                                                       8) вміння працювати в стресових ситуаціях.

 

Корисні посилання