Оголошення про стратегічну екологічну оцінку

21.11.2019 08:46:23

ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

 

проекту

 

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НА ПЕРІОД 2021 – 2027 РОКІВ

 

1. Замовник: Херсонська обласна державна адміністрація

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Стратегія розвитку Херсонської області на період 2021 – 2027 років.

Основна ціль Стратегії – створення умов для підвищення  добробуту та якості життя населення на інвестиційно привабливій території з максимальною екологічною безпекою та збереженням природних ресурсів.

 

Зв’язок з іншими документами державного планування:

  • Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2027 року;
  • Положення Національної доповіді «Цілі Сталого Розвитку: Україна»;
  • діючі короткострокові та середньострокові галузеві регіональні програми;
  • Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», Водний кодекс України, Земельний кодекс України, Лісовий кодекс України, інші нормативно-правові законодавчі акти.

3. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Методологія розроблення та реалізації Стратегії розвитку Херсонської області на період 2021 – 2027 років передбачає розроблення плану заходів з її реалізації.

Для кожного з визначених напрямів розвитку розробляються стратегічні (загальні) та операційні цілі. За кожною операційною ціллю розробляється низка проектів, серед яких можуть бути проекти, які відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягатимуть оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про здійснення планової діяльності. Для таких проектів має бути здійснена процедура оцінки впливу на довкілля.

4. Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації Стратегії. Зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких складових довкілля:

- атмосферне повітря;

- водні ресурси;

- відходи;

- земельні ресурси;

- біорізноманіття та рекреаційні зони;

- а також наслідки для здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом:

Природно-заповідний фонд Херсонської області має у своєму складі 82 територій та об’єктів загальною  площею (фактичною) 294280,2041 га, в тому числі 16 об’єктів загальнодержавного значення і 66 об’єктів місцевого значення.

Під час здійснення СЕО необхідно оцінити ймовірні наслідки для цих територій.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

транскордонні наслідки відсутні в рамках зазначеної стратегічної оцінки.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Базуючись на демографічних тенденціях, аналізі соціально-економічної ситуації в області, а також прогнозах макроекономічних впливів можна припустити наступні сценарії розвитку:

  • песимістичний: більшість зовнішніх загроз і багато внутрішніх проблем «спрацюють» і ці ризики настануть з високою ймовірністю, значно погіршать існуючу ситуацію незважаючи на зусилля з провадження Стратегії;
  • інерційний, або трендовий: усе в зовнішньому оточенні «йде, як сьогодні», зовнішні можливості та загрози, що виникають, компенсується;
  • оптимістичний: демонструє позитивну динаміку, яка буде можлива за умови успішної реалізації Стратегії, докладання зусиль «з середини системи» або через вдалий збіг обставин і підтримку сильних сторін регіону зовнішніми можливостями.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Для проведення стратегічної екологічної оцінки буде використана наступна інформація: доповіді про стан довкілля; статистична інформація; інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проекту ДДП; дані моніторингу стану довкілля; експертні оцінки; інша доступна інформація.

Під час проведення стратегічної екологічної оцінки будуть застосовані такі аналітичні методи:

  • порівняльний аналіз обласних показників із середніми показниками по Україні та показниками регіонів-сусідів та регіонів, що належать до однієї типології;
  • аналіз тенденцій;
  • SWOT-аналіз.

Також будуть використані такі методи участі громадськості, як інформування, консультування, опитування, коментування, обговорення, участь у засіданнях робочої групи з СЕО.

7.  Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством. Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

Заходи, спрямовані на запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для здоров'я населення, визначатимуться відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (розділ ІІІ).

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Структура та зміст Звіту про стратегічну екологічну оцінку Стратегії:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту Стратегії розвитку Херсонської області на період 2021 – 2027 років подаються до Департаменту економічного та регіонального розвитку Херсонської обласної державної адміністрації

на адресу: 73003, м.Херсон, пл. Свободи, 1;

електронна пошта: gutnik0105@ukr.net 

Відповідальна особа: Гутнік Олександра Анатоліївна – головний спеціаліст відділу макроекономічного прогнозування.

Контактний телефон відповідальної особи: (0552) 22-96-96

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів.

 

 Корисні посилання